گروههای آموزشی علی آبادکتول

اطلاع رسانی گروههای آموزشی علی آباد کتول

فرم هر مدرسه به شکل مستقل و ویژه ی آن آموزشگاه تهیه شده است و توسط اتوماسیون ارسال می گردد.

+ نوشته شده در  ۹۲/۰۴/۱۲ساعت 11:32  توسط همکاران آموزشی و اجرایی  | 

گروههای آموزشی علی آباد کتول متشکل از 6 سر گروه ابتدایی و  8سرگروه راهنمایی و 15 سر گروه دبیرستان مرحله نقد و بررسی سوالات همکاران را در سه پایه شروع نموده است

مراحل کار بدین ترتیب می باشد

1- ارسال بخشنامه به مدارس در جهت طبقه بندی و ارسال سوالات همکاران

2- تفکیک و طبقه بندی سوالات در گروههای آموزشی 

3- تهیه چک لیست از برگه های ارسالی مدارس و کنترل اولیه تمام برگه ها

4- دعوت از سر گروهها برای نقد و بررسی سوالات طبق فرم های مربوطه

5- استخراج امتیازات همکاران و نقد و بررسی سوالات 

6 - انتخاب سوالات برتر و اسکن نمودن آنها و ارسال  سوالات برتر به مدارس

7- تشویق همکاران طراح سوال برتر

8- بر گزاری نمایشگاه از سوالات برتر همکاران

+ نوشته شده در  ۹۲/۰۴/۱۲ساعت 11:18  توسط همکاران آموزشی و اجرایی  |